Algemene Voorwaarden Dynamic Spanish Summerschool. Dynamic Spanish Summerschool is een project van IJSIQ Foundation.

 

Inschrijving:

 

1.Je kunt je inschrijven door middel van een inschrijfformulier op te vragen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Overeenkomst treedt in werking na betaling, welke middels een e-mail wordt bevestigd vanaf dat moment zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst.

De zomerschool begint op de datum, tijd en plaats aangegeven op de brochure. U ontvangt uiterlijk een week voor aanvang overige informatie.

De leerling kan in overleg nog instromen, op voorwaarde dat er ruimte is in een groep.

 

2.Annulering door Dynamic Spanish (IJSIQ Foundation)

Wanneer de leerling niet geplaatst kan worden omdat een groep vol is ontvangt u daarover tijdig bericht. Betaald zomerschool geld wordt in dat geval binnen 10 werkdagen teruggestort. Dynamic Spanish behoudt zich het recht voor de inschrijving te annuleren. U ontvangt daarover uiterlijk een week van tevoren bericht. Betaald cursusgeld wordt binnen 10 werkdagen teruggestort.

3.Annulering door ouders

Indien ouders na het sluiten van de overeenkomst de inschrijving willen annuleren, zijn daar kosten aan verbonden.

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van het kamp 25% van het betaalde bedrag.

Bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van het kamp: 50% van het betaalde bedrag

Bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor aanvang van het kamp 75% van het betaalde bedrag

Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van het kamp 100% van het betaalde bedrag.

 

  1. Wijzigingen

Hoewel de inhoud van het zomerschool-programma met het grootst mogelijk zorg tot stand komt, behoudt Dynamic Spanish zich het recht voor wijzigingen in het activiteitenprogramma aan te brengen die het wezen van de zomerschool niet aantasten. Aan het activiteitenaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Dynamic Spanish Summerschool (IJSIQ Foundation) niet aansprakelijk.

 

  1. Gedragscode

Dynamic Spanish streeft ernaar de zomerschool op een plezierige en productieve wijze uit te voeren. Om een positieve leeromgeving voor alle leerlingen te creëren, tolereert Dynamic Spanish geen pesten, onacceptabel taalgebruik of frequent storend gedrag.

Naleving van alle redelijke aanwijzingen van Dynamic Spanish ter bevordering van een goede uitvoer van de overeenkomst is gewenst. Indien de uitvoering van de zomerschool herhaaldelijk wordt bemoeilijkt door een leerling, behoudt Dynamic Spanish het recht deze leerling uit te sluiten.

Dynamic Spanish zal alvorens tot dit besluit over te gaan, contact opnemen met de betreffende ouders. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de betreffende ouders.

 

  1. Foto en video

Tijdens Dynamic Spanish Summerschool worden geregeld foto’s en video’s gemaakt.

Deze kunnen gebruikt worden voor

Social Media (bijvoorbeeld Facebook, Linkedin, YouTube)

Marketing-en Promotiemateriaal (bijvoorbeeld brochures, website, posters/flyer)

Als u NIET WILT dat uw kind/kinderen verschijnen in foto- en videomateriaal gemaakt door Dynamic Spanish maakt uw bezwaar dan kenbaar via een e-mail naar hilda.ijsiq@gmail.com

 

  1. Aansprakelijkheid

Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de leerling. Dynamic Spanish aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Dynamic Spanish (IJSIQ Foundation) – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en andere persoonlijke eigendommen van de leerling, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Dynamic Spanish, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Dynamic Spanish aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Dynamic Spanish bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Iedere deelnemer dient een eigen zorg en aansprakelijkheids- (en reis-) verzekering te hebben.

Dynamic Spanish aanvaardt – behoudens in geval van individueel vervoer door Dynamic Spanish zelf of behoudens opzet of grove schuld van Dynamic Spanish – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van de leerling. De leerling dient zicht in voortkomende geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van de leerling/opdrachtgever zal Dynamic Spanish de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Dynamic Spanish beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheidverzekering(en) aanspraak bestaat.

 

  1. Aansprakelijkheid opdrachtgever

Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die door Dynamic Spanish en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hierboven begrepen – van de leerling.

Opdrachtgever zal Dynamic Spanish vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik door de leerling van faciliteiten en/of diensten ingevolge de overeenkomst.

 

  1. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van een kamp door Dynamic Spanish bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Dynamic Spanish gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

 

  1. Eventuele geschillen

Partijen zullen eventuele geschillen trachten in goed overleg op te lossen. In geval er onverhoopt niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kan worden gekomen dan is de rechtbank te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting van andere gerechten bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

 

11. Privacy

Ouder/voogd van de deelnemer en de deelnemer gaan akkoord dat de gegevens van naam, noodnummer, leeftijd, welke schoolklas en overige gegevens worden doorgegeven aan de docenten van European Solidarity Corps, omdat dit relevante informatie voor de docenten is.